Risico’s

Deze website (www.evaluationcapital.com, hierna: de “Website”) is eigendom van EValuation Capital Management B.V. (hierna: “EVCM”). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daar op gepubliceerde informatie.

Risico’s van algemeen economische en politieke aard

Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico’s van algemeen economische aard zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten.

Koersrisico

Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico’s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds.

Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht

Het Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 10% na aftrek van alle kosten. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat analyses van de Beheerder van verwachte ontwikkelingen op korte of langere termijn juist zijn. Als de Beheerder de waardeontwikkeling van een belegging van het Fonds verkeerd inschat kan dit leiden tot verlies voor het Fonds als de marktwaarde van een gekochte belegging daalt of, in het geval van een short positie, de marktwaarde van verkochte aandelen stijgt.

Concentratierisico

Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in ongeveer 15 tot 30 ondernemingen kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Door de strategie van het Fonds kan het rendement van het Fonds significant afwijken van de wereldaandelenindex. Hierdoor ontstaan specifieke risico’s die tot uitdrukking kunnen komen in aanzienlijke verschillen in de performance van het Fonds en de wereldaandelenindex, zowel in positieve als in negatieve zin.

Hefboomeffect

Het Fonds kan beleggen met geleend geld (‘leverage’) tot maximaal 25% van de Netto Vermogenswaarde van het Fonds. Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen ontstaan (het zogenaamde ‘hefboomeffect’). Daarnaast ontstaan er rentelasten.

Short posities

In theorie is het mogelijke verlies op deze posities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst het bedrag van de investering niet te boven kan gaan.

Valutarisico’s

Het Fonds dekt valutaposities niet af. Beleggingen anders dan in € kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.

Derivaten

Het Fonds zal gebruik kunnen maken van ter beurze genoteerde derivaten, ter bescherming van ingenomen posities. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds.

Historische verbanden en correlaties

Bij het optimaliseren van de portefeuille van het Fonds wordt uitgegaan van historisch aangetoonde verbanden (correlaties) tussen aandelen onderling en tussen aandelen in relatie tot een index. Deze historische verbanden kunnen veranderen en correlaties kunnen in tijden van grote marktspanningen veranderen. Door bovengenoemde bepalingen kunnen grotere uitslagen in rendementen voorkomen, zowel positief als negatief.

Liquiditeitsrisico beleggingen

Het Fonds zal met name posities nemen in ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan € 2,5 miljard. Deze kennen in het algemeen een beperkte verhandelbaarheid.

Tegenpartijrisico

Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen.

Afwikkelingsrisico

Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt.

Risico verlies van in bewaring gegeven activa

In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder, de Juridisch Eigenaar, de Custodian of een sub-custodian bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa.

Risico van (fiscale) wetswijzigingen

Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en zijn Participanten.