ESG

Duurzaamheidsbeleid EValuation Capital Management

Op dit moment beheert EValuation Capital Management (’de Beheerder’) het EV Smaller Companies Fund en het EV Micro Companies Growth Fund. De Beheerder heeft als uitgangspunt geen long beleggingen aan te gaan in ondernemingen die actief zijn in bedrijfsactiviteiten die schadelijk voor mens en/of milieu en/of controversieel zijn. Hieronder worden bedrijven verstaan die actief zijn in de productie en/of verkoop van tabak, kolen, clusterbommen, landmijnen, nucleaire wapens en/of verarmd uranium. Daarnaast belegt de Beheerder niet in bedrijven die de mensenrechten op grove wijze schenden en/of systematisch en significant de rechten van arbeiders schenden (in bijlage 1 vindt u de uitsluitingslijst van de Beheerder).

Beleggen met ESG aspecten

Beleggen waarbij rekening wordt gehouden met Ecologische, Sociale en Governance factoren (ESG) wordt steeds belangrijker. Er zijn verschillende redenen om dit te doen; het levert naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement op. Hierdoor worden bedrijven die investeren in het welzijn van de mens, milieu en maatschappij gestimuleerd, maar het zorgt er ook voor dat bedrijven die er bijvoorbeeld milieuonvriendelijke of inhumane praktijken op nahouden, moeilijker aan financiering zouden kunnen komen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen lijken zich vaak beter bewust van risico’s en zullen daarom een beter beleid hebben om incidenten op duurzaamheidsgebied te voorkomen. Ze zijn dus beter voorbereid op de toekomst.

De Beheerder houdt bij het beleggen voor het EV Micro Companies Growth Fund (‘EVMCGF’) rekening met ESG en wil met het EVMCGF een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. De strategie van het EVMCGF bepaalt dat er slechts gekeken wordt naar die ondernemingen die actief zijn in een viertal megatrends, te weten:

  • Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0
  • Slimme Mobiliteit
  • Energietransitie & Klimaat
  • Gezondheidszorg & Welbevinden

Deze megatrends bieden een aantrekkelijk groeipotentieel voor de lange termijn. Dit zijn tevens trends die een grote positieve invloed kunnen hebben op de maatschappij en zichtbaar zijn in ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie en ecologie. Het levert naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement op. Naast de positieve bijdrage aan de maatschappij zijn deze ondernemingen door een relatief sterk groeipotentieel bovendien minder gevoelig voor de invloed van de economische cyclus.

De Beheerder is van mening dat wij als beleggers ook verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (i.e. Sustainable Development Goals, ‘SDG’) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties en een betere wereld. Om dit doel te bereiken probeert het EVMCGF duurzame ontwikkelingen te stimuleren door te beleggen in kleine beursgenoteerde ondernemingen, zogenaamde micro-caps, die bijdragen aan het bereiken van deze SDG’s.

Uit de 17 SDG’s heeft de Beheerder een selectie gemaakt van die doelstellingen die zij van wezenlijk belang acht in relatie tot de vier megatrends waarop het EVMCGF zich met haar beleggingen richt.

De focus SDG’s van het EVMCGF zijn:

Voor elke megatrend investeert de Beheerder bij voorkeur in die bedrijven die aantoonbaar aan één of meerdere van de geselecteerde SDG’s bijdragen. De manier waarop bij de trends rekening wordt gehouden met duurzaamheid en de SDG’s, wisselt dan ook per trend. Wilt u weten met welke specifieke SDG’s wij per trend rekening houden, dan verwijzen wij u graag naar het prospectus van het EVMCGF.

Aan de realisatie van deze doelstellingen zal de Beheerder een bijdrage leveren door in gesprek te gaan met het management van ondernemingen waarin belegd wordt en daardoor impact te generen. Om nu en in de toekomst deze impact te kunnen meten, zal de Beheerder gebruik maken van impact-indicatoren. Aan de hand van deze impact-indicatoren kan de Beheerder nagaan of de bedrijven waarin belegd wordt inderdaad aantoonbaar bijdragen aan één of meer SDG’s en daarvan ook de voortgang monitoren.

De Beheerder is zich bewust van de uitdagingen van morgen en zal haar participanten informeren over de impact van het EVMCGF. Alleen door de tastbare impact van de beleggingen te meten kan hard gemaakt worden dat er daadwerkelijk positieve verbeteringen voor mens en milieu worden gegenereerd. Het fonds committeert zich om te rapporteren over haar impact. Het fonds is zich echter ook bewust van de beperkende factor van vandaag: het fonds belegt in kleine beursgenoteerde
ondernemingen en bij veel van deze kleine ondernemingen is de beschikbare informatie met betrekking tot de SDG’s thans nog relatief beperkt. Voor deze kleine bedrijven is (vooralsnog) vaak geen duurzaamheidsindex beschikbaar, waar het EVMCGF gebruik van kan maken. De afwezigheid van data maakt het helaas niet altijd mogelijk kwantitatief te rapporteren over de impact. Waar de gegevens ontbreken, zal het fonds onder meer aan de hand van jaarverslagen, beschikbare rapporten van analisten, bedrijfsbezoeken en gesprekken met het bestuur van de onderneming inschatten hoe en of de onderneming heeft bijgedragen en de realisatie van de focus SDG’s van het EVMCGF.

Voor het EV Smaller Companies Fund (‘EVSCF’) houdt de Beheerder vooralsnog geen rekening met de EU ESG criteria en kijkt niet naar de belangrijke ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts) van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Bijlage 1: Uitsluitingslijst EValuation Capital Management

De Beheerder zal niet long-beleggen in ondernemingen die actief zijn op de volgende gebieden.

  1. Productie en of verkoop van tabak
  2. Productie of verkoop van controversiële wapens: dit zijn clusterbommen, landmijnen of nucleaire, chemische en biologische wapens
  3. Productie of verkoop van kolen
  4. Pornografie of prostitutie
  5. Bedrijven die de mensenrechten op grove wijze schenden en/of systematisch en significant de rechten van arbeiders schenden. Hieronder valt onder meer gedwongen arbeid of kinderarbeid. Gedwongen arbeid is alle arbeid of dienstverlening die niet vrijwillig wordt uitgevoerd en die wordt afgedwongen bij een individu onder dreiging van straf of boete zoals gedefinieerd door de ILO conventies. Onder kinderarbeid wordt verstaan dat personen geen werknemer mogen zijn als zij nog geen 14 jaar oud zijn, zoals gedefinieerd door de ILO Fundamental Human Rights Conventions.
  6. Bedrijven met producten of activiteiten die illegaal zijn in desbetreffende landen onder de geldende wet- en regelgeving of onder internationale conventies en overeenkomsten.