Risico’s

Risico’s van algemeen economische en politieke aard

Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico’s van algemeen economische aard zoals ­afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en ­terroristische activiteiten.

Koersrisico

Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico’s verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt evenwel geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Het risico bestaat dat de hele markt of een categorie van beleggingen in waarde daalt, waardoor de prijs en de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, hetgeen kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds.

Rendementsrisico

Het Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 10% na aftrek van alle kosten. Er bestaat evenwel geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Het risico dat de nagestreefde rendementsdoelstelling niet wordt bereikt, kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid. Er zijn geen waarborgen van derden dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat analyses van de Beheerder van verwachte ontwikkelingen op korte of langere termijn juist zijn. Als de Beheerder de waardeontwikkeling van een belegging van het Fonds verkeerd inschat kan dit leiden tot verlies voor het Fonds als de marktwaarde van een gekochte belegging daalt of, in het geval van een short positie, de marktwaarde van verkochte aandelen stijgt.

Vermogensrisico

De door het Fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. Er vinden dus geen winstuitkeringen plaats door het Fonds. Door inkoop van Participaties is er het potentiële risico van erosie van het vermogen van het Fonds indien er op enig moment meer Participaties door het Fonds worden ingekocht dan uitgegeven.

Concentratierisico

Omdat er slechts geïnvesteerd zal worden in ongeveer 25 ondernemingen aan de long kant, kan dit leiden tot sterkere schommelingen in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds dan wanneer er meer gespreid zou worden belegd. Door de strategie van het Fonds kan het rendement van het Fonds significant ­afwijken van de wereldaandelenindex. Hierdoor ontstaan specifieke risico’s die tot uitdrukking ­kunnen komen in aanzienlijke verschillen in de performance van het Fonds en de wereldaandelenindex, zowel in positieve als in negatieve zin.

Liquiditeitsrisico beleggingen

Het Fonds zal met name posities nemen in ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan € 2,5 miljard. Deze kennen in het algemeen een beperkte verhandelbaarheid. Daardoor is er een risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd.

Short posities

In theorie is het mogelijke verlies op deze posities onbeperkt, terwijl de mogelijke winst het bedrag van de investering niet te boven kan gaan.

Historische verbanden en correlaties

Bij het optimaliseren van de portefeuille van het Fonds wordt uitgegaan van historisch aangetoonde verbanden (correlaties) tussen aandelen onderling en tussen aandelen in relatie tot een index. Deze historische verbanden kunnen veranderen en correlaties kunnen in tijden van grote marktspanningen veranderen. Door bovengenoemde bepalingen kunnen grotere uitslagen in rendementen voorkomen, zowel positief als negatief.

Derivaten

Het Fonds zal gebruik kunnen maken van ter beurze genoteerde derivaten, ter bescherming van ­ingenomen posities. Deze producten kunnen zich uiterst volatiel gedragen, waardoor het gebruik een grote invloed kan hebben (zowel positief als negatief) op de waarde van het Fonds.

Tegenpartijrisico

Het risico bestaat dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft bij de nakoming van haar verplichtingen.

Valutarisico’s

Het Fonds dekt valutaposities niet af. Beleggingen anders dan in € kunnen hierdoor fluctuaties veroorzaken in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief.

Inflatie

Door inflatie kan de relatieve waarde van een Participatie dalen. Het Fonds dekt het inflatierisico niet af en neemt ook geen andere maatregelen om dit risico te verminderen.

Hefboomeffect

Het Fonds kan beleggen met geleend geld (‘leverage’) tot maximaal 25% van de Netto ­Vermogenswaarde van het Fonds. Daardoor kunnen grotere winsten maar ook grotere verliezen ontstaan (het ­zogenaamde ‘hefboomeffect’). Dit kan betekenen dat de vermogenspositie van het Fonds negatief wordt en in het uiterste geval zelfs resulteren in het faillissement van het Fonds. Daarnaast ontstaan er rentelasten.

Afwikkelingsrisico

Dit is het risico dat afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet, niet tijdig of niet zoals verwacht plaatsvindt.

Risico verlies van in bewaring gegeven activa

In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder, de Juridisch Eigenaar, de Custodian of een sub-custodian bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa.

Risico van (fiscale) wetswijzigingen

Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere ­wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds en zijn Participanten.

Afhankelijkheid van (personen in dienst van) de Beheerder

Het investeringsbeleid wordt uitgevoerd door (personen in dienst van) de Beheerder. Naast de bovenstaande risico’s die specifiek betrekking hebben op het Fonds zijn er risico’s die specifiek betrekking hebben op de Beheerder. Het betreft onder meer risico’s ten aanzien van het onverhoopt wegvallen van belangrijke personen in dienst van de Beheerder, risico’s met betrekking tot de uitbesteding van (administratie)taken aan derden, aansprakelijkheidsrisico en reputatierisico. Dit alles kan een negatief effect hebben op de continuïteit van het Fonds.